షావోమి కొత్త ఓఎస్.. ముందుగా ఈ ఫోన్లలోనే


ఇంటఇంట్నెట్ డెస్క్: ఎదుఎదుుచూపులకు తెతెదదంచుతూ షావోమషావోమ (Xiaomi) కొత్త ఓఎస్ఓఎస్ భాభాత్ యూజయూజ్లకు అందుబాటులోకఅందుబాటులోక తీసుకొచ్చచందంద. ఎమ్ ఐయూఐ 13 (MIUI 13) పేరుతో షావోమి ఈ ఓఎస్ ఓఎస్ పరిచయఇి.్ పరిచయఇి.్ ి.్ ముందుగా ప్ీమీమీమయం శ్ేణేణేణ మొబైల్స్, తత్వాత మమండ్ ేంజేంజ్, చచవవవగా బడ్జెట్ ఫోన్లలో అప్ చేయనున్నట్లు తెలతెలపపందంద. ససకొతకొత్త డడజైన్, అడ్వాన్స్ డ్ ఫీచఫీచ్స్ యూజయూజ్స్ యూజయూజ్స్ మెమెుగైన సేవలు అందఅందంచడం అందఅందంచడం కోసం సేవలు అందఅందంచడం్, ఫీచఫీచ్స్ పపంగా ఇందులో మామా్పులు చేసచేసంగా ఇందులో మామా్పులు చేసచేసనట్లు షావోమషావోమ చెప్పపందంద. ముఖ్యంగా ఫోన్ అవసఅవసంలేనంలేన ససస్టం యాప్స్ యూజయూజ్ అన్ ఇన్ చేసుకునే సౌకసౌక్యం ఈ కొత్త ఓఎస్ఉన ఈ్నట్లు తెలతెలపపందంద. మమి ఎమ్ ఐయూఐ 13 ఏయే డడవైజ్ లను సపోసపో్ట్ చేస్తుందతుంద .. ఇందులో ఎలాంటఎలాంట ఫీచఫీచ్లున్నాయో చూద్దాం.


* ఫోన్ పనపనతీతీును మెమెుగుపుగుపచేందుకుచేందుకు ఈ కొత్త ఓఎస్ ఆప్టటమైస్డ్ ఫైల్ స్టోటోేజ్ ససస్టంను షావోమషావోమ ఉపయోగఉపయోగంచంచందంద. దీంతో ఫోన్ ఫోన్ 60 శాతం మెమెుగైన పనపనతీతీును అందఅందంచడమే కాకుండా 10 శాతం బ్యాటయాటీ సామసామ్థ్యం మెమెుగవుతుందనుగవుతుందన షావోమషావోమ పేపే్కొందకొంద.


* ఇందులో యూజయూజ్ ఇంటఇంట్ ఫేస్ (యూఐ) ను మూడు గ్ూపులుగాూపులుగా వవభజభజంచాంచాు. కోర్, అన్ యాప్స్ యాప్స్, రిమూవబుల్ యాప్స్. కోకో్ ఫోన్, మెసేజ్, అలాఅలామ్, సెట్టటంగ్స్, కెమెకెమెా, ఎమ్ పే, గ్యాలయాలీ వంటవంట యాప్స్ ఉంటాయఉంటాయ. ఇక అన్ఇన్ స్టాల్ గ్ూపూప్ వీడవీడయో ప్లేయలేయ్, వాతావవాతావణం, పాడ్, కంపాస్, నోట్ వంటవంట యాప్స్ ఉంటాయఉంటాయ. రమూవబులమూవబుల్ కేలండకేలండ్, వాల్ పేపపేప్, ఫైల్ డౌన్ లోడ్, మ్యూజయూజక్ వంటవంట యాప్స్ ఉంటాయఉంటాయ. వీటవీటలో కోకో్ మమనహా మమగగలలన ెండుెండు గ్ూపులూపుల్లోనలోన యాప్ యూజయూజ్ యూజయూజ్ అన్ స్టాల్ చేయడంతోపాటు, ఫోన్ నుంచనుంచ డడలీట్ చేయొచ్చు.* ఒకేసాఒకేసాి వేవే్వేవేు యాప్ ఉపయోగఉపయోగంచుకునేందుకు ఉపయోగఉపయోగంచుకునేందుకు వీలుగా మల్టీ-టాస్కకంగ్ చేసే వావాి కోసం ఈ ఓఎస్ సైడ్ సైడ్ బాబా్ ఫీచఫీచ్ పపచయంచయం చేసచేసందంద. ఇందులో యూజయూజ్స్ తమకు నచ్చచన యాప్ పపన్ పపన్ చేసుకునచేసుకున సులువుగా యాక్సెస్ చేయొచ్చనచన షావోమషావోమ తెలతెలపపపంద.


* ముందుగా ఎమ్ 11 అల్ట్ాా, ఎమ్ 11 ఎక్స్ ప్ోో, 11 టీ ప్ోో, ఎమ్ 11 ఎక్స్, 11 లైట్ ఎన్ ఈ 5 జీ, ఎమ్ 11, 10, 10, 10 తెలతెలపపందంద. ఈ ఏడాదఏడాద తొలతొల త్ైమాసైమాసైమాసకంలోపే ఈ అప్ ను అందఅందవ్వనున్నట్లు పేపే్కొందకొంద.

READ  quindicesimo di Francia. Fico, Vakatawa, Dante.. chi scatterà contro l'Italia?

"Esperto televisivo sottilmente affascinante. Drogato di alcol. Appassionato di zombie impenitente."

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

SUPERDRAGONBALLHEROES.IT È PARTECIPANTE AL PROGRAMMA ASSOCIATI DI AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMMA DI PUBBLICITÀ AFFILIATO PROGETTATO PER FORNIRE AI SITI UN MEZZO PER GUADAGNARE TASSE PUBBLICITARIE IN E IN CONNESSIONE CON AMAZON.IT. AMAZON, IL LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY E IL LOGO AMAZONSUPPLY SONO MARCHI DI AMAZON.IT, INC. O LE SUE AFFILIATE. COME ASSOCIATO DI AMAZON, GUADAGNIAMO COMMISSIONI AFFILIATE SUGLI ACQUISTI IDONEI. GRAZIE, AMAZON PER AIUTARCI A PAGARE LE NOSTRE TARIFFE DEL SITO! TUTTE LE IMMAGINI DEL PRODOTTO SONO DI PROPRIETÀ DI AMAZON.IT E DEI SUOI ​​VENDITORI.