आपल्या वापरकर्त्यांसाठी सततत नवनवनीन फीचर्स जगातील सर्वांत लोकप्रिय चॅचॅिगग अॅप्सपकै एक सेलॅलॉे से सता है त्यामधील एक फीचर म्हणजे तुमचा म्हणजे तुमचा मबबाईल डेटा संपला असेल तरीही तुम्ही तुमच्या सेकडडरी सेकडडरी डिव्हाइसवर म्हणजेच लॅपॉॉप किंवा कंप्ुुुरवर व्हॉहॉ्सअॅपचा वापर करू वकता.

मल्टी-डिव्हाइस सपोर्ट हे एक फीचर व्हॉहॉ्सअ ॅपच्या बीटा व्हर्जनवर आहे. जापर करून मबबाईल डेटा नसतानाही आपल्या लॅपॉॉप आणि इतर डिव्र्हुइ ॉॉॉॉसा पर ॉॉॉॉसा पर ॉॉॉॉसा पर ॉॉॉॉसा पर ॉॉॉॉसा पर. वापरकर्ते हे फीचर वापरून एकाच वेळी चार डिव्हाइसवर व्हॉहॉ्साॅप सुरु करून चॅचॅ करू शकतात. विशेष म्हणजे यासाठी आपल्या फफनमध्ये इइटरनेट कनेक्शन असण्याची आआश्यकता नाही.

आपण या फीचरच्या मदतीने लॅपॉॉप, कंप्ूूूर, मॅक किंवा फेसबुक पोर्टल यासार्या प्लॅॅफॉर्म्स किन्ळळ वूू वप के शु वप विना वन वप विना वन वप विना वन व्हॉट्सअॅपने सेकंडसेकंड डिव्हाइसवरही त्याचे एंड-टू-एनक एनक्िप्शन फीचर लागू केलेआहे, जेणेकरून व्हॉट्सअॅप किंवा कोणताही तुमचे पक्ष किंव किंवाचू किंवा किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू किंवाहू माहू काप का साहू काप माहू काप माहू का साहू काप काप काप मान साहू साहू काप काप काहू काप साहू साहू काप माहू काप काहू काहू काप साहू साहू मान?

सुरुुातीला वापर करताना तुम्हाला तुमचा स्मार्फफचन स्मार्फफनफन सेकडरी डिव्हाइसच्या आजूबाूला े ने शे शुे ने श !! याचा फाददा असा की आपला फफन बबद असला, तरीही आपण इतर डिव्हाइसवर व्हॉहॉ्सदचदचपचा वापर करू शकतो.

इतर डिव्हाइसबबत आपल्या व्हॉहॉ्सस Viv प अकाउउटला लिंक करण्यासाठी सर्वातआधी सर्वातआधी आपले व्हॉहॉ्साॅप नवीन डडडडप नवीन डडड आपल्या फोनवर यानंतर व्हॉट्सअॅप उघडावे आणि स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला सर्वात वर तीन डॉट असतील, त्यावर क्लिक करून समोर आलेल्या मेन्यूमधील ‘लिंक्ड डिव्हाइस’ हा पर्याय दिसेल.

READ  30 besten Monospazzola Per Pavimenti getestet und qualifiziert

त्यानतर ‘लिंक्ड डिव्हाइस’ या पर्यायावर क्लिक करा कि नतर ‘लिक डिव्हाइस’ जाली तुम्हाला ‘malvi clavi-clave. हा पर्याय तुम्ही निडडताच तुम्हाला ‘जॉइन बीटा’चा पर्याय दिसेल. तुम्ही हा पर्याय कधीही बंद करू शकता. आपल्याला यानंतर पुन्हा एकदा फफनवरून आपले डिव्हाइस स्कॅन करावे लागेल. inglese हे फीचर सध्या व्हॉहॉ्सअ ॅपच्या बीटा व्हर्जनसाठी सुरु करण्यात आले आहे. तुम्ही जर कणणत्याही डिव्हाइसवरून एदेशा मेसेज एदिलीट केला, तर दुसऱ्या कणणत्याही डिव्हाइसवर आपली त्या हे हारा हार हे फीचर अद्याप आयफोनसाठी उपलब्ध नाही.

"Esperto di social media. Ninja della cultura pop. Appassionato di viaggi malvagi. Appassionato di zombi hipster. Amante della tv freelance."

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

SUPERDRAGONBALLHEROES.IT È PARTECIPANTE AL PROGRAMMA ASSOCIATI DI AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMMA DI PUBBLICITÀ AFFILIATO PROGETTATO PER FORNIRE AI SITI UN MEZZO PER GUADAGNARE TASSE PUBBLICITARIE IN E IN CONNESSIONE CON AMAZON.IT. AMAZON, IL LOGO AMAZON, AMAZONSUPPLY E IL LOGO AMAZONSUPPLY SONO MARCHI DI AMAZON.IT, INC. O LE SUE AFFILIATE. COME ASSOCIATO DI AMAZON, GUADAGNIAMO COMMISSIONI AFFILIATE SUGLI ACQUISTI IDONEI. GRAZIE, AMAZON PER AIUTARCI A PAGARE LE NOSTRE TARIFFE DEL SITO! TUTTE LE IMMAGINI DEL PRODOTTO SONO DI PROPRIETÀ DI AMAZON.IT E DEI SUOI ​​VENDITORI.